کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
12 شهریور 1386
مقایسه سبک های مرجع نگاری

قسمت چهارم: پایان نامه و پروانه ثبت اختراع

 

APA: American Psychological Association

پایان نامه: نام خانوادگی، نام (سال دفاع). عنوان پایان نامه (ایتالیک). پایان نامه دکتری یا پایان نامه کارشناسی ارشد، نام دانشگاه، نام شهر.

مثال:

Caravaggio, Q.T. (1992). Trance and clay therapy. Unpublished master's Thesis, Lesley University, Cambridge, MA.

برای پایان نامه دکتری عبارت Unpublished doctoral dissertation به کار می رود.

 

پروانه ثبت اختراع: نام خانوادگی مخترع، نام (تاریخ اختراع). نام کشوری که اختراع در آنجا ثبت شده. اختراع ش. شماره اختراع (ایتالیک). نام محل سازمان ثبت اختراع: نام سازمان عامل اختراع.

مثال:

Smith, I.M. (1988). US. Patent No. 123,445. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

 

 

AMA: American Medical Association

پایان نامه: نام خانوادگی نویسنده نام. عنوان پایان نامه (ایتالیک) ‍[پایان نامه دکتری یا کارشناسی ارشد]. نام شهر: نام دانشگاه ؛ سال دفاع.

مثال:

23. Groves A. Growing Healthy Kids: Parents' of Preschoolers Perceptions Based on Hours Worked, Work Status, and Ethnicity [master's thesis]. Denton, Tex: Texas Woman's University; 2004.

 

پروانه ثبت اختراع:  نام خانوادگی مخترع (مخترعان) نام، مخترع؛ نام سازمان عامل اختراع. عنوان اختراع (ایتالیک). نام کشور شماره ثبت اختراع. تاریخ اختراع.

مثال:

23. Furukawa Y, Kishimoto S, Nishikawa K, inventors; Takeda Chemical Industries Ltd, assignee. Hypotensive imidazole derivatives. US patent 4 340 598. July 20, 1982.

 

 

Vancouver

پایان نامه: نام خانوادگی نویسنده نام. عنوان پایان نامه [ پایان نامه]. نام شهر: نام دانشگاه؛ سال دفاع.

مثال:

36. Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002.

 

 

پروانه ثبت اختراع:  نام خانوادگی مخترع نام، مخترع (مخترعان)؛ موسسه عامل اختراع. عنوان اختراع. نام کشور. اختراع (Patent)   شماره ثبت اختراع. سال ماه روز اختراع.

مثال:

Pagedas AC, inventor; Ancel Surgical R&D Inc., assignee. Flexible endoscopic grasping and cutting device and positioning tool assembly. United States patent US 20020103498. 2002 Aug 1.  

برای موسسه عامل اختراع در فارسی کلمه عامل و در انگلیسی  assignee  به کار می رود.

 

Harvard

پایان نامه: نام خانوادگی نویسنده نام (سال دفاع)، عنوان پایان نامه، مقطع تحصیلی، نام دانشگاه، نام شهر.

مثال:                                                                                                              

Wilson, Sean (1997),  An investigation of physiotherapists working as extended scope practitioners,  Unpublished BSc dissertation, Kingston University, Kingston, Surrey.

 

پروانه ثبت اختراع: نام خانوادگی مخترع، نام. سال اختراع، عنوان اختراع (ایتالیک)، کشور شماره ثبت اختراع شامل کشور و شماره اختراع.

مثال:

Smith, P. L. 2002, Particle trap for compressed gas insulated trasmission systems, US Patent 4554399.


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک