کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
5 شهریور 1386
مقایسه سبک های مرجع نگاری

قسمت سوم: نشریات الکترونیکی

 

APA: American Psychological Association

نام خانوادگی نویسنده، نام . (سال). عنوان مقاله. عنوان مجله (ایتالیک)، دوره (شماره). تاریخ دسترسی، از  آدرس سایت

مثال:

Ashe, D.D., & McCutcheon, L.E. (2001). Shyness, Loneliness, and attitude toward celebrities. Current Research in Social Psychology, 6(9). Retrieved July 3, 2001, From http: //www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/crisp.6.9.htm

 

در صورتی که مقاله مورد استناد از یک پایگاه اطلاعاتی به دست آمده باشد در انتها به جای آدرس سایت، نام پایگاه اطلاعاتی قید می شود و  چنانچه مقاله مذکور در پایگاه دارای کد باشد در انتها در پرانتز ذکر می شود.

مثال:

Holliday, R.E., & Hayes, B.K. (2001). Dissociating automatic and intentional processes in children's eyewitness memory. Journal of Experimental Child Psychology, 75(1), 1-5. Retrieved February 21, 2001, From ExPanded Academic ASAP database (A59317972).

 

 

AMA: American Medical Association

نام خانوادگی نویسنده نام. عنوان مقاله. عنوان مجله (مخفف و ایتالیک) [نشریه الکترونیکی]. سال نشر: دوره (شماره): صفحات. دسترسی از : آدرس سایت. تاریخ دسترسی.

مثال:

33. Friedman SA. Preeclampsia: a review of the role of prostaglandins. Obstet Gynecol [Serial Online]. 1988: 71(1):22-37. Available at: http://www.who.int/csr/sars/country/1998_06_02/en/.Accessed June 3, 2003.

 

 

Vancouver

نام خانوادگی نویسنده نام عنوان مقاله. عنوان مجله ‍]نشریه الکترونیکی] سال نشر؛ دوره (شماره): [شماره صفحات]. دسترسی از: نشانی سایت اینترنتی. تاریخ دسترسی.

مثال:

23. Morse SS. Factors in the emergence of infectious disease. Emerg Infect Dis[serial online] 1995; 1(1):[24 Screens]. Available from: http://www/cdc/gov/ncidoc/EID/eid.htm. Accessed December 25, ۱۹۹۹.

 

 

Harvard

نام خانوادگی نویسنده، نام سال انتشار، "عنوان مقاله"، عنوان مجله (کامل و ایتالیک)، دوره، شماره، تاریخ بازدید، > آدرس سایت مورد بازدید<.

مثال:

Weibel, S 1995, "Metadata: the foundations of resource description", D-Lib Magazine, viewed 7 January 1997, <http://www.dlib.org/dlib/july95/07weibel.html>.

 


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک