کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
16 مرداد 1386
مقایسه سبک های نگارش مراجع

قسمت دوم (مقاله مجلات)

در ابتدا لازم به ذکر است که برای تعداد نویسندگان مقالات نیز مشابه کتابها عمل می شود که در قسمت اول این نوشته به آن اشاره شد و در این قسمت قید نمی شود.

APA: American Psychological Association

در مورد مجلاتی که هر شماره آنها از صفحه یک آغاز می شود:

نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، نام.(سال). عنوان مفاله. عنوان مجله (کامل و ایتالیک)، دوره (شماره) ، صفحات.

مثال:

Wilcox, R.V. (1991). Shifting roles and synthetic women in star trek: The next generation. Studies in Popular Culture, 13 (2), 53-65

در مورد مجلاتی که شماره گذاری صفحات آنها در یک دوره از شماره ای به شماره  بعد ادامه دارد:

مثال:

Dubeck, L. (1990). Science fiction aids science teaching. Physics teacher, 28, 316-318

 

 

AMA: American Medical Association

نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) نام. عنوان مقاله. عنوان مجله (خلاصه و ایتالیک). سال؛ دوره: صفحات.

مثال:

23. Wormser GP, Ramanathan R, Nowakowski J, et al. Duration of antibiotic therapy for early lyme disease. Ann Intern Med. 2003; 138: 697-705.

 

 

Vancouver

نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) نام. عنوان مقاله. عنوان مجله (خلاصه). سال؛ دوره: صفحات.

مثال:

23. Busatto GF, Pilowsky L, Costa DC, Ell PJ, David AS, Lucey JV, et al. Correlation between reduced in vivo benzodiazepine receptor binding and severity of psychotic symptoms in schizophrenia. Am J Psychiatry. 1997; 154: 1162-8

در این سبک صفحه آخر مقاله به صورت کامل قید نمی شود و تنها بخش انتهایی آن ذکر می گردد یعنی در مثال بالا به جای 1168- 1162 به این شکل می آید: 8-1162.

 

Harvard

نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، نام (سال)، " عنوان مقاله"، عنوان مجله (کامل و ایتالیک) ، شماره دوره، صفحات.

مثال:

Busatto, G.F., Pilowsky, L.S., Cosat, D.C., Ell, P.J., David, A.S., Lucey, J.V., and Kerwin, R.W. (1997), " Correlation between reduced in vivo benzodiazepine receptor binding and severity of psychotic symptoms in schizophrenia. Am J Psychiatry. 1997; 154

 

 

 

Elsevier Journal

نام نویسنده (نویسندگان) نام خانوادگی، عنوان مقاله، عنوان مجله (خلاصه). دوره (سال) شماره صفحات.

مثال:

23. G.F. Busatto, L.S. Pilowsky, D.C. Costa, P.J. Ell, A.S. David, J.V. Lucey and R.W. Kerwin, Correlation between reduced in vivo benzodiazepine receptor binding and severity of psychotic symptoms in schizophrenia, Am J Psychiatry. 154 (1997) 1162-1168.

 

 

 


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک