کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
7 اسفند 1385
تبعیض علمی

مقالات ایرانى چاپ شده در نشریات معتبر بین المللى (ISI) در ۲ماه گذشته ۴۰۰ مورد بوده است و این در حالیست که به گفته دبیر کل کمیسیون ملى یونسکو در ایران هم اکنون دانشمندان ایرانى به علت فشارهاى سیاسى غرب به سختى مى توانند مقالات خود را در ISI چاپ کنند.
از آنجایی که چاپ مقالات علمى درمؤسسه اطلاعات علمى (ISI) یکى از مهم ترین ملاک هاى تولید علم هر کشور است، متاسفانه با تبعیض علمی و داوری های سوگرفته و نادرست در مورد مقالات ارسالی از ایران شاهد کاهش این سهم هستیم . البته قابل ذکر است ایران در حال حاضر در بین کشورهای آسیایی بعد از ترکیه در رتبه دوم قرار دارد.
بازدید متن اصلی http://www.iran-newspaper.com/1385/851207/html/social.htm#s669591

این در حالیسیت که در بسیاری از مراکز دانشگاهی از جمله دانشگاه علوم پزشکی تهران که به تازگی ظاهرا مصوب نیز شده، نمره پایان نامه دانشجویان در صورتی از ۲۰ محاسبه می شود که مقاله کار تحقیقی آنها در یکی از مجلات ISI مورد پذیرش قرار گیرد.


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک