کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب نوشت گروهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
موضوعات
مدیر وب نوشت:

عباس میرزایی

موضوعات
موضوعات
کلیه کتابدارانی که با توجه به شرایط مندرج در اساسنامه وب نوشت، تمایل به عضویت در گروه نویسندگان را دارند لطفا تقاضای خود را ارسال نمایند.  
 
اساسنامه وب نوشت
آیین نامه وب نوشت
2 دی 1385
بی بهانه

بر اساس آمار موجود نیروی انسانی شاغل در کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران، درمجموع در 7 کتابخانه دانشکده ای، 14 کتابخانه بیمارستانی، 14 کتابخانه مرکز تحقیقاتی و نیزکتابخانه مرکزی 152 نفر مشغول به کار هستند. از این تعداد تنها 50 نفر دارای تحصیلات کتابداری و اطلاع رسانی می باشند که از این تعداد 2 نفر دارای مدرک دکتری، 13 نفر کارشناسی ارشد، 33 نفر کارشناس و 2 نفر کاردان می باشند که از این تعداد تا سال 1387، سه نفر به افتخار بازنشستگی نایل خواهند شد.

با نگاهی به استانداردهای نیروی انسانی کتابخانه های داتشگاهی، کمبود نیروی انسانی متخصص به خوبی نمایان می گردد. این کمبود قطعا یکی از عوامل اصلی کمرنگ بودن فعالیت های حرفه ای در سطح دانشگاه می باشد. در این راستا به منظور تقویت نیروی انسانی کتابخانه ها، در سال ۱۳۸۴تعداد 21 نفر از فارغ التحصیلان کتابداری و اطلاع رسانی جذب و مشغول به کار شدند تا در راستای اهداف پیش بینی شده در سند راهبردی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه و به منظور تقویت فعالیت های کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فعالیت نمایند.

قطعا گوشه ای از این کمبود ها را می توان با همفکری و استفاده از تجارب یکدیگردر کتابخانه ها بر طرف نمود. دیگر نمی توان بعد مسافت، نداشتن امکانات لازم و ... را بهانه قرار داد.

آینده روشن است. بی شک تمامی همکاران در کتابخانه های تابعه و سایر کتابخانه های دانشگاهی کشوربا احساس مسئولیت حرفه ای که قطعا در جهت خدمت رسانی بیشتر و کاملتر به جامعه کتابخانه ای خواهد بود در این حس بودن و لذت از اشتغال به شغل شریف و متعالی کتابداری و اطلاع رسانی ، دیگران را نیز شریک خواهند کرد.


موضوعات
استفاده از مطالب وب نوشت با ذکر ماخذ و رعایت حقوق مالکیت معنوی مجاز است

Powered by BlogSky.com
Best Resolution in 1024*768

عناوین آخرین نوشته ها


- وب نوشت خبری - تحلیلی
- تریبونی برای درج آرا و نظرات
- محملی برای انتقال تجارب حرفه ای
- کافه ای مجازی برای گپ و گفتگو
پیرامون موضوعات کتابداری و
اطلاع رسانی
نیزنگاه کنید به:
- انجمن ها:

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
انجمن دانشجویان کتابداری دانشگاه
الزهرا

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز
انجمن علمی دانشجویان کتابداری و
اطلاع رسانی دانشگاه اهواز

- وب نوشت های گروهی:
وبلاگ گروهی کتابداران ایرانی
وبلاگ گروهی کتابداری پزشکی شهید بهشتی
گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
گفتگو: وبلاگ انجمن کتابداران ایران
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
قاصدک
کتابداران آزاد
وبلاگ کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

وبلاگ گروهی کتابداران مازندران

وبلاگ دانشجویان کتابداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

- وب نوشت های شخصی
وبلاگ کتابداری
دانش شناسی
طنز کتابداری
نظریه های کتابداری و اطلاع رسانی

internet Cataloger

فید اخبار فنآوری اطلاعات از جستجوگر وب پارسیک